ปรัชญา

 ด้านสังคม
ทางบริษัทจะเติบโตไปพร้อมๆกับความรับผิดชอบต่อสังคม และประชาชนในสังคม:
(1) รักษาจริยธรรมในการทำธุรกิจโดยยึกหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(2) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
(3) สร้างสังคมที่ดีขึ้นจากกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น
 ด้านลูกค้า
ทางบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นที่น่าพอใจต่อลูกค้าของเรา
 ด้านผู้ถือหุ้น
ทางบริษัทจะส่งเสริมนโยบายการจัดการนวัตกรรมเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคตและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา
 ด้านพนักงาน
ทางบริษัทจะเสริมสร้างและปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน, เคารพในความแตกต่างและสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
 ด้านผู้ร่วมธุรกิจ
ทางบริษัทจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจในการแสวงหาการเจริญเติบโตในระยะยาวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจร่วมกัน