เดือนมิถุนายน ปี 2001
- เริ่มก่อตั้งบริษัทชื่อ Toyodabo Asia co.,Ltd.

เดือนกรกฎาคม ปี 2005
- ควบรวมกิจการกับบริษัท TNAT (Thailand) Co.,Ltd และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Toyota Boshoku Asia Co., Ltd.

เดือนกรกฎาคม ปี 2007
- ลงทุนเพิ่มอีก 180 ล้านบาท (รวมทั้งหมด 210 ล้านบาท)

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2008
- ลงทุนเพิ่มอีก 518.08 ล้านบาท (รวมทั้งหมด 728.08 Million Baht)

เดือนพฤศจิกายน ปี 2009
-ได้รับการส่งเริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) และ กิจการวิจัยและพัฒนา (R&D)