Employment Application Form

Toyota Boshoku Asia Co., Ltd.

Toyota Boshoku Asia Co., Ltd. (TBAS) เปิดรับสมัครงานว่างหลายอัตรา สามารถสมัครงานออนไลน์ เพียงตรวจสอบตำแหน่งงานที่คุณสนใจด้านล่าง  และกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องที่ระบุไว้   รอการติดต่อกลับจากเรา

Job Listing Form (#11)

EMPLOYMENT APPLICATION FORM

กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน1. ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data


2. ประวัติการศึกษา / Education Background


3. ประวัติการทำงาน – ฝึกงาน / Working – Training Experience

ประวัติการทำงาน 1


ประวัติการทำงาน 2


4. ความสามารถและทักษะพิเศษ / Ability and Special Skill

ความสามารถทางภาษา Language Ability (ไทย / Thai)


ความสามารถทางภาษา Language Ability (อังกฤษ / English)


ความสามารถทางภาษา Language Ability  (ญี่ปุ่น / Japanese)


ความสามารถทางภาษา Language Ability  (อื่นๆ ระบุ)


5. แนบเอกสารเพิ่มเติม/ Upload resume


Scroll to Top