Cookies Policy

COOKIE POLICY

Toyota Boshoku Asia Co., Ltd. (“company”) operates this website. This website uses cookies and other tools to help distinguish you from other users of the website. This helps us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer.

WHAT ARE COOKIES

Cookies are small text containing small amounts of information which are downloaded and may be stored on any of your web browsers or internet enabled devices (e.g. your computer, smartphone or tablet) that can later be read by the server – like a memory for a web page.

This means we automatically collect and store the following information about your visit:

  • the internet domain and IP address from where you access the website;
  • the type of browser software and configuration and operating system used to access the website;
  • the date and time you access the website;
  • if you linked to the website from another website, the address of that website; and
  • the pages you enter, visit and exit the website from, content viewed and duration of visits.
    You can learn more details of Cookies at https://www.allaboutcookies.org/

 

HOW DOES THE COMPANY USE COOKIES? 

  1. To study the behavior of your website usage to further improve the ease of use, the speed of use , and more efficiency.
  1. To understand your usage patterns on the website, usage history of the website, and the information or services of your interest to analyze and develop the appropriate service of displaying advertising content, promoting activities, and including services that match your interests to even more increase your satisfaction.
  1. To display advertisements on the Company’s website or to manage the Company’s advertisements on other websites. Other Company’s partners’ websites may use such technology like Cookies to gather information about your activity on this website and other websites to provide you with advertisements based on activities and interests that you have browsed.

 

TYPE OF COOKIES THE COMPANY USEs?

The types of cookies we use and why we use them, includes but is not limited to the following:

Necessary Cookies

This type of Cookies is important for the operation of the website. This includes Cookies that enable you to securely access the company website and its information, network management, data and to access throughout the Company’s website entirely.

Preferences Cookies

This type of Cookies is used to remember your preference and what you have chosen when you come back to use the website again. This will allow the company to retrieve the content or usage you have customed to display, such as the language, region, or the font size that you have chosen to use on the website.

Statistics Cookies

This type of Cookies supports the Company to record the number of visitors on the website, as well as helping the Company to understand the visitor’s behavior. To help the Company improve the Company’s website by collecting and reporting your usage details and help the Company to understand the user’s interest and measure the effectiveness of the company’s advertising Cookies. The information is collected anonymously.

Marketing Cookies

This type of Cookies is used for marketing purposes such as sales promotions to analyze your behavior for the Company to appropriately present various products and services.

MANAGING COOKIE SETTINGS

You can block cookies by activating the setting within your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies.  Please be aware if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our website.

If you wish to withdraw your agreement at any time, you will need to delete your cookies using your browser settings for each browser you use.

For more information about how to do this, please follow the ‘Help’ option in your internet browser for more details.

CHANGE OF COOKIE POLICY

This Cookie Policy may be revised, changed occasionally in order to be in compliance with regulations. Therefore, we recommend you to check to be sure that you have understood the changes in accordance with these terms. 

 

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด (“บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ

หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 

บริษัทใช้ คุกกี้ อย่างไร?

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

 

ประเภทของ คุกกี้ ที่บริษัทใช้?

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม

 

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อความช่วยเหลือในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

Scroll to Top